प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक, २०७५

Province Loksewa, Bill, NA