नेपालको अन्तरिम संविधान (विविध व्यवस्था) आदेश, २०६९ सम्बन्धी प्रस्ताव