Samsodhan Mandal (eds), Sri Panch Prithvinarayan Shah ko Upadesh, 5 vols. (Kathmandu: 2025-28 B. S. Nepali).

Samsodhan Mandal (eds), Sri Panch Prithvinarayan Shah ko Upadesh, 5 vols. (Kathmandu: 2025-28 B. S. Nepali).