तत्कालीन संविधानसभाको कार्यकालमा सहमति भएका र सहमति हुन नसकेका संविधानका विषयवस्तुहरुको संक्षिप्त विवरण

तत्कालीन संविधानसभाको कार्यकालमा सहमति भएका र सहमति
हुन नसकेका संविधानका विषयवस्तुहरुको संक्षिप्त विवरण