संविधानसभाको असफलताका प्राविधिक एवम् प्रक्रियागत कारणहरु